1. Мета.

Оволодіння методиками розрахунку та їх експериментальна перевірка шляхом порівняння тривалості процесу, знайденої розрахунковим та дослідним шляхом.

2. Основне рівняння теплопередачі.

К – коэф. теплопередачі

3. Закон охолодження Ньютона.

Кількість теплоти (dQ), що передається за час (dτ), поверхнею стінки (dF), яка має температуру (tср), прямопропорційна поверхні тепловіддачі, різниці температур стінки α – коеф. тепловідачі [Вт/м2·град]

4. хар-є процес теплообміну між носіями і стінкою. λд–лтеплопровідністьдтеплоносіядєєєєєє[Вт/м·град] - определяющий геом. розмір

5. хар-є фіз. св-ва теплоносія (в процесах конвективного теплообміну) μ – динамічна в’зкість теплоносія [Н·с/м2] с – удельная теплоємкість теплоносія [Дж/кг·град]

6. хар-є гідродинамічний режим руху теплоносія ν – кінематичний коеф. в’язкості [м2/с] д ω – швидкість [м/с]

7. хар-е режим руху теплоносія при вільній конвекції β – коеф. об’ємного розширення [К-1]

8. хар-є міру відношення між теплом перенесеним шляхом конвекції і теплопровідності при конв. теплообміні α - коеф. температуропроводності [м2/с]

9. Від чого залежить коеф. теплопередачі?

К – коэф. теплопередачі є δ – товщина стінки α – коеф. тепловіддачі [Вт/м2·град]

10. Що таке коеф. тепловіддачі (α)?

Він показує, яка кількість теплоти проходить через од. поверхні за різницю часу при різниці температур в 1 градус. Він хар-є інтенсивність переведення теплоти у поверхні тіла з навколишнім середовищем.

11. Що таке коеф. теплопередачі (К)?

Кількість тепла передаваємоє через од. поверхні в од. часу при температурному напоре рівному одиниці.

12. Які крітерії є визначаючими при природній конвекції?

Nu=ƒ(Ga, Pr, K) К – кр. конденсації Ga – кр. Галілея

13. Які крітерії є визначаючими при вимушеній конвекції?

Nu=ƒ(Re, Pr)

14. Який вид теплообміну наз. теплопровідністю?

Перенос тепла внаслідок безпорядочного руху мікрочастин безпосередньо торкаючихся між собою

15. Який вид теплообміну наз. конвекцією?

Перенос тепла внаслідок руху та перемішування макроскопічних об’ємів газу або рідин. Природна – внаслідок різниці щільностей в різних точках об’єму при різниці температур.

16. Який вид теплового процесу наз. сталим?

В безперервно діючих апаратах, де температури в різних точках не змінюються в часі.

17. Який вид теплового процесу наз. несталим?

В періодично діючих апаратах, де температури в різних точках змінюються в часі

18. Який вид має рівняння тепловідачі та теплопередачі для сталого та несталого процесів?

Сталий: теплопередача

тепловідача

Несталий: теплопередача

тепловідача

19. Чим відрізняються за фіз. змістом коеф. теплопередачі тепловіддачі?

α - коеф. тепловіддачі, показує, яка кількість теплоти передається від 1м2 поверхні стінки до рідини за час в 1сек. при різниці температур в 1 градус [Вт/м2·град]. Він хар-є інтенсивність переносу теплоти тіла з навколишнім середовищем. К - коеф. теплопередачі, показує, яка кількість тепла передається в од. часу від більш нагрітої до менш нагрітого теплоносія через стінку в 1м2 при різниці температур між носіями в 1град. Опріділяє середню швидкість передачі тепла.

20. Як визначити середній температурний напір у випадку періодичного охолодження?

Аср – середнє значення фактору охолодження

21. Як визначаєтся фактор «А» при розрахунку середнього температурного напору при переодичному охолодженні?

Страницы: 1 2